Proběhla konference Zdravá krajina

26. 4. 2024

V rámci osvětové činnosti jsme 25. dubna 2024 uspořádali již druhý ročník konference Zdravá krajina Plzeňského kraje. Stejně jako vloni, i letos bylo hlavním cílem této akce informovat starosty napříč všemi obcemi kraje.  Do velkého sálu Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni za námi dorazilo téměř sto hostů. Ty úvodním slovem přivítali hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a Ing. Josefa Bernard – náměstek pro životní prostředí a zemědělství.

Letošní zaměření konference bylo veskrze praktické. V úvodu jsme od RNDr. Lukáše Krejčího, PhD. vyslechli povídání o hlavních problémy krajiny a možnostech jejich řešení. Zástupci České zemědělské univerzity nám následně nastínili některé z výsledků rozsáhlého výzkumu na modelové farmě Amálie. Pan Ing. Jiří Papež ze Státního pozemkového úřadu promluvil o možnostech, jakými můžeme s krajinou pracovat pomocí pozemkových úprav. O pilotním projektu řešícím zadržování vody na lesních pozemcích v Brdech nás informovala Ing. Markéta Máchová z Vojenských lesů a statků ČR. Pan starosta Luboš Hlačík z Chodové Plané pohovořil o generelu odvodnění, který si městys nechal za pomoci Plzeňského kraje vypracovat, aby vyřešil problémy se znečištěnou vodou na svém území. Z jakých zdrojů je možné velkou část opatření v krajině realizovat jsme zjistili s Ing. Zdeňkem Myslíkem z AOPK.

Odpolední část konference se věnovala již zrealizovaným projektům – a to jak z pohledu samospráv, tak zemědělců. Ing. Pavel Růžička z Biskupství Plzeňského popovídal o obnovení historické cesty s alejí ovocných stromů u Potvorova na severním Plzeňsku. Z Litoměřicka se za námi dostavil Ing. Otakar Šašek – zástupce Zemědělského družstva Klapý. Ten nám představil, jaká zlepšující opatření vznikla v režii konvenčního zemědělského podniku v krajině kolem hradu Hazmburk. Posledním přednášejícím byl Matouš Horák. Tento zemědělec hospodaří na jižním okraji CHKO Brdy, kde spravuje malé hospodářství a snaží se o práci s respektem k okolnímu prostředí.