Vyhlášení Dotačního programu Adaptační opatření v ochraně přírody 2022

19. 3. 2022

Účelem dotačního programu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou ke zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje a k adaptaci na změnu klimatu.

Žádosti jsou přijímány od 1. 3. 2022 do 15. 3. 2022. Dotační program je rozdělen na 2 dotační tituly:

Dotační titul č. 1: Zvyšování druhové rozmanitosti, ochrana druhů, biotopů a stanovišť, arboristická ošetření významných stromů

Podporuje se:

  • praktická opatření ke zvyšování, případně zachování druhové rozmanitosti
  • ochrana biotopů a stanovišť zvláště chráněných a vzácných druhů
  • údržba významných stromů a jejich skupin v zastavěném území sídel a ve volné krajině, kdy významným stromem se rozumí jedinec utvářející krajinný ráz místa, a který má v místě významnou nebo nenahraditelnou společenskou funkci dřevin ve smyslu § 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů
  • iniciativy vedoucí k zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin a údržba extenzivních (neprodukčních) sadů ve volné krajině se zaměřením na původní krajové odrůdy ovocných dřevin

Dotační titul č. 2: Výsadba dřevin, obnova nebo zakládání větrolamů a trvalých rozčleňovacích pásů s dřevinami

Podporuje se:

  • výsadba dřevin ve volné krajině – místně vhodná geograficky původní druhová skladba listnatých nebo ovocných dřevin a jejich skupin ve formě vysokokmenu o min. obvodu kmínku 8 cm (přípustná je i forma polokmenu o stejném min. obvodu kmínku), včetně výsadby přímo na zemědělských pozemcích využívaných k pasení zvířat nebo k pěstování plodin (za podmínky umožnění původního zemědělského obhospodařování)
  • zakládání a obnova extenzivních (neprodukčních) sadů ve volné krajině se zaměřením na původní krajové odrůdy ovocných dřevin
  • zakládání nebo obnova větrolamů a trvalých rozčleňovacích pásů s dřevinami – zakládání nových, nebo dosadba stávajících větrolamů a trvalých rozčleňovacích pásů s dřevinami jako opatření pro snížení degradace zemědělské půdy, zamezení erozi a plošnému odtoku

Více informací naleznete zde