Vyhlášení dotačního programu Zdravá krajina 2023

11. 1. 2023

Program cílí na projekty, činnosti a opatření, které napomůžou ke zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje a k adaptaci na změnu klimatu.

Dotační program je rozdělen na 3 dotační tituly:

Dotační titul č. 1: Zvyšování druhové rozmanitosti, ochrana druhů, biotopů a stanovišť, arboristická ošetření významných stromů

Podporuje se:

  • praktická opatření ke zvyšování, případně zachování druhové rozmanitosti,
  • ochrana biotopů a stanovišť zvláště chráněných a vzácných druhů,
  • údržba významných stromů a jejich skupin v zastavěném území sídel a ve volné krajině, kdy významným stromem se rozumí jedinec utvářející krajinný ráz místa, a který má v místě významnou nebo nenahraditelnou společenskou funkci dřevin ve smyslu § 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů,
  • iniciativy vedoucí k zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin a údržba extenzivních (neprodukčních) sadů ve volné krajině se zaměřením na původní krajové odrůdy ovocných dřevin.

Žádosti jsou přijímány od 1. 3. 2023 do 15. 3. 2023, přes aplikaci eDotace.

Dotační titul č. 2: Výsadba dřevin

Podporuje se:

  • výsadba dřevin ve volné krajině – místně vhodná geograficky původní druhová skladba listnatých nebo ovocných dřevin a jejich skupin ve formě vysokokmenu o min. obvodu kmínku 8 cm (přípustná je i forma polokmenu o stejném min. obvodu kmínku), včetně výsadby přímo na zemědělských pozemcích využívaných k pasení zvířat nebo k pěstování plodin (za podmínky umožnění původního zemědělského obhospodařování),
  • zakládání a obnova extenzivních (neprodukčních) sadů ve volné krajině se zaměřením na původní krajové odrůdy ovocných dřevin,
  • zakládání nebo obnova větrolamů a trvalých rozčleňovacích pásů s dřevinami – zakládání nových, nebo dosadba stávajících větrolamů a trvalých rozčleňovacích pásů s dřevinami jako opatření pro snížení degradace zemědělské půdy, zamezení erozi a plošnému odtoku.

Žádosti jsou přijímány od 1. 3. 2023 do 15. 3. 2023, přes aplikaci eDotace.

Dotační titul č. 3: Retence vody

Podporuje se:

  • tvorba nebo obnova přírodních vodních prvků s retenční schopností, opatření k udržitelnému hospodaření se srážkovými vodami (tůně, mokřady, obnova pramenišť, opatření pro přirozenou/přírodní retenci srážkových vod z nepropustných ploch – zasakovací prvky - např. průlehy či příkopy, opatření zabraňující vtoku srážkových vod do kanalizace a další opatření obdobného typu),
  • opatření pro zpomalení odtoku z lesních pozemků (svodnice, přehrázky, vsakovací jímky) a další opatření.

Žádosti jsou přijímány od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023, přes aplikaci eDotace.

Více informací naleznete zde.