Vyhlášení přírodního parku Horažďovická pahorkatina

19. 3. 2022

Rada Plzeňského kraje nařízením č. 2/2022 ze dne 28. 02. 2022 schválila zřízení přírodního parku Horažďovická pahorkatina, na jehož vyhlášení spolupracoval Plzeňský kraj s místními samosprávami i krajinnými inženýry. Přírodní park je širším uceleným územím se společným charakteristickým krajinným rázem. Krajinný ráz tvoří společně sdílené jedinečné soustředěné přírodní a kulturně-historické hodnoty území.

Pro krajinu přírodního parku Horažďovická pahorkatina je typická převážně zemědělská krajina s četnými fragmenty lesů a remízů na skalních výchozech, bývalými obecními pastvinami, kamennými ostrovy a snosy, opuštěnými lomy po těžbě žuly a rovněž rybniční krajina se soustavami menších vodních toků napájejících rybníky. Kulturními dominantami krajiny tohoto přírodního parku jsou zachovalá historická zástavba obcí s architektonickou hodnotou a četné stavby drobné lidové architektury v sídlech i rozptýlené ve volné krajině.

Zřízení přírodního parku Horažďovická pahorkatina posílí jednak vnímání jedinečnosti tohoto území v rámci Plzeňského kraje, jednak ochranu této zachovalé krajiny před necitlivými lidskými zásahy a aktivitami. Nařízení nabývá účinnosti dne 19. 3. 2022 a přírodní park Horažďovická pahorkatina se tak stane dvacátým čtvtým přírodním parkem na území Plzeňského kraje. Znění zřizovacího předpisu je k dispozici zde.