Lesní tůně ve Žďárech - Bezpravovice

Na Chudenicku, nedaloko vesnice Bezpravovice, vznikly dvě lesní tůně, které pomáhají zadržet vodu v krajině.

Autor

Mgr. Marcel Bezděk, místostarosta městyse

Ing. Jana Michálková, EKOPOD Ekologie podniku s.r.o.

Zhotovitel

Zemní práce Luděk Marval

Investor

Městys Chudenice

Rok realizace

2022

cena projektu

celkové náklady 75 000Kč

dotace z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny - 59 500 Kč

Kontakt

Mgr. Marcel Bezděk

bezdek@mestyschudenice.cz

ing. Jana Michálková

ekopod@email.cz

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

V průběhu roku 2021 byl zpracován odborný projekt výstavby tůní v lokalitě Ve Žďárech na k. ú. Bezpravovice ve správním obvodu městyse Chudenice, jehož záměrem bylo vyhloubení dvou tůní o velikosti 100 m² a 120 m² v blízkosti stávající drobné lesní vodní nádrže. Tůně byly navrženy jako prostorově a hloubkově členité s cílem podpořit úspěšný rozvoj rozmanité vodní fauny a flóry.

Původní stav

Na základě aktivního monitoringu přírodních stanovišť při zpracování Studie ochrany a využití krajiny Chudenicka v roce 2019, byla daná lokalita, kde převažoval primárně jehličnatý porost (borovice, smrk, drobné zastoupení střemchy, lísky, jeřábu),z důvodu vodnatelnosti a přítomnosti svahových pramenišť, vyhodnocena jako jedno z perspektivních míst pro umístění lesních vodních tůní. Městys Chudenice aktivně využívá zjištěné poznatky a z nich vyplývající navržená opatření, která se následně snaží aktivně realizovat.

Průběh realizace

V lokalitě bylo provedeno vytýčení plochy pro tůně a byla podána žádost o dotaci z Programu péče o krajinu. Akce byla doporučena k podpoře a následně proběhla její praktická realizace na počátku roku 2022.

EFekt opatření

Vybudování dvou tůní přírodního charakteru, jehož účelem je tvorba biotopu příhodného pro rozvoj autochtonní vodní až mokřadní flóry a fauny. Dalším efektem je zvýšení biodiverzity původního lesního biotopu.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?