Revitalizace Lichovského potoka

Ve dříve intenzivně zemědělsky využívané krajině došlo k revitalizaci zatrubněné části Lichovského potoka a v okolí byly vytvořeny tůně. Realizace projektu přináší přínosy pro zadržení vody v krajině a tvorbu nových biotopů – potok přírodě blízkého charakteru a tůně jako vodní prvky v krajině.

Autor

Lesy ČR, s.p.

projektant Ing. Jiří Tägl

Zhotovitel

Senea, s.r.o.

Investor

Lesy ČR, s.p.

Rok realizace

2018

cena projektu

1 470 229 Kč

100% dotace z Operačního programu
Životní prostředí 2014 - 2020

Kontakt

Martin Jiran

martin.jiran@nature.cz

Tomáš Rau

tomas.rau@lesycr.cz

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Revitalizace zatrubněného toku a tvorba tůní v intenzivně zemědělsky využívané krajině. Realizace projektu přináší přínosy pro zadržení vody v krajině a tvorbu nových biotopů – potok přírodě blízkého charakteru a tůně jako vodní prvky v krajině.

Původní stav

V důsledku historické snahy o odvodnění zemědělských pozemků a rychlého odvedení povrchové vody z dané lokality bylo v pramenné části Lichovského potoka nevhodně provedeno zatrubnění jako součást meliorací okolních zemědělských pozemků.

Zatrubněný potok byl uložen hluboko pod zemí v intenzivně využívané zemědělské krajině, vznikla tak další půda vhodná k hospodaření. Docházelo k rychlému odtoku z povodí a odvodnění lokality i přilehlých pozemků zapříčinilo minimální zadržení vody v krajině, lokalita tak ztratila svou biologickou hodnotu.

Průběh realizace

Pomocí stavební techniky byly zrušeny části odvodnění (betonového zatrubnění) a voda byla následně vyvedena na povrch do nového revitalizovaného koryta přírodě blízkých parametrů. Jako součást projektu byla vytvořena soustava 6 tůní s doprovodnou výsadbou dřevin.

EFekt opatření

K revitalizaci Lichovského potoka vedla snaha vrátit toku jeho přírodě blízký charakter a posílit jeho ekologické funkce. Díky obnově otevřeného koryta potoka a údolní nivy došlo ke zpomalení odtoku vody z krajiny a zajištění možnosti vsakování do spodních vod. Lokalita nabyla protipovodňové funkce, zároveň došlo k podpoře mikroklimatu daného území, obnově a tvorbě přírodě blízkého území jakožto místa k životu živočichů a rostlin.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?