Revitalizační opatření na Dolním Kokotském rybníku

Dolní Kokotský rybník je větším rybníkem z dvojice Kokotských rybníků ležících v okrese Rokycany. Rybník založený v 16. století na pozemcích zaniklé vsi Kokotsko je v majetku města Plzně. V průběhu revitalizace došlo k citlivé rekonstrukci, která celkově zlepšila vodní poměry lokality.

Autor

Správa veřejného statku města Plzně

Zhotovitel

Investor

Statutární město Plzeň

Rok realizace

2008 - 2009

cena projektu

3 112 288 Kč

90% dotace z Operačního programu
Životní prostředí 2007 - 2013

Kontakt

Zdeněk Myslík

myslik@nature.cz

Richard Havelka

havelka@plzen.eu

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Rybník vybudovaný v 16. století na pozemcích zaniklé vsi Kokotsko, jejíž zbytky se rozkládají jižně od rybníka. Původně na území této zaniklé obce byly rybníky čtyři, dnes zůstaly dva, Horní a Dolní rybník.

Dolní rybník je situován do mělkého údolí mezi vrcholy Kokotsko, Hůrka a Ostrý kámen 
a napájí jej potok Svatka, pravostranný přítok Klabavy.

Původní stav

Rybník byl před rekonstrukcí v havarijním stavu, nedostatečně zadržoval vodu v krajině
a zvyšoval případné povodňové nebezpečí. Díky zemním valům po obvodu a díky průsakům hráze docházelo k výraznému kolísání hladiny. Příbřežní porosty byly poškozené a málo propojené s okolním prostředím.

Průběh realizace

Byla provedena citlivá rekonstrukce, bez negativních zásahů do příbřežních (litorálních) pásem. Došlo k odstranění umělých zemních valů (vzniklých v 80. letech z materiálu
z odbahňování) a tím ke zvětšení vodní plochy a umožnění opětovného přítoku dešťových srážek. Byly provedeny i technické úpravy tak, aby rybník splňoval technické
a bezpečnostní parametry vodního díla. Došlo k vyrovnání nivelety koruny hráze, rozšíření hráze a její stabilizaci, omezení průsaků pod hrází a zvětšení kapacity stávajícího bezpečnostního přelivu.

Projekt byl podpořen z prostředků Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013 částkou ve výši 90 % uznatelných nákladů.

EFekt opatření

Díky projektu došlo ke zlepšení stability biotopu celého rybníka a jeho okolí. Vzniklo tak prostředí vhodné pro různé organismy vázané na vodu a vodní prostředí. Rybník nyní daleko lépe zadržuje a akumuluje vodu z dešťových srážek, které se zde soustřeďují
i přítokem z okolních lesů.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?