Revitalizace přítoku Bezděkovského potoka

Revitalizací úseku vodního toku došlo k obnovení jeho původní funkce, zadržení vody v povodí a zvýšení biodiverzity území.

Autor

Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel

JIKELLSTAV s.r.o.

Investor

Lesy ČR, s.p.

Rok realizace

2021

cena projektu

1 354 825 Kč

100% dotace z Operačního programu
Životní prostředí 2014 - 2020

Kontakt

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Revitalizace části potoka u obce Bezděkov na Tachovsku, který byl zatrubněn v 60. letech 20. století.

Původní stav

V 60. letech minulého století byla niva toku odvodněna systematickou drenáží, vodní tok byl zatrubněn a celá niva potoka byla rozorána. V následujících dekádách však došlo ke snížení efektivity odvodňovacího zařízení a zdejší podmáčené pozemky přestaly být zemědělsky využívány.

Průběh realizace

Potrubí, které nahrazovalo vodní tok, bylo navíce místech přerušeno a zaslepeno a protékající voda byla vyvedena do mělkého koryta a do plošného rozlivu. V okolí toku byla vybudována soustava 2 velkých a 10 menších tůní (průtočných i odstavených, stálých
i periodických). Celý projekt doplnila výsadba břehových porostů, v rámci které bylo vysázeno 55 ks stromů a 60 ks keřů původních dřevin. Přebytečná odtěžená zemina
a kamení byly uloženy do výšky maximálně 2 m v okrajových částech nivy. Hromady nyní slouží jako úkryty plazů a dalších drobných živočichů.

Projekt byl podpořen z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020
100 % uznatelných nákladů.

EFekt opatření

Revitalizací toku a jeho okolí došlo k výraznému zpomalení odtoku vody z povodí, zvýšení nasycení půdního profilu a podzemních vod a díky těmto úpravám v nivě toku vznikl mokřad. Nelze opominout také efekt zvýšení diverzity území díky vytvoření biotopů tekoucí a stojaté vody vč. výsadby vhodných původních druhů dřevin.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?