Sportoviště pro všechny generace ve Studánce

Realizací projektu byla dotvořena přechodová plocha mezi zastavěným územím a volnou krajinou, vznikla cenná lokalita pro živočichy a pro odpočinek a sportovní vyžití obyvatel.

Autor

Petra Koukolíková

Henrieta Čiháková

Zhotovitel

Zahradní a parková společnost s.r.o.

Investor

Obec Studánka

Rok realizace

2019 - 2020

cena projektu

1 298 300 Kč

80% dotace z Národního programu
životní prostředí

Kontakt

Obec Studánka

ou@studanka.cz

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Při řešení využití prostoru mezi novou výstavbou a fotbalovým hřištěm se vedení obce rozhodlo vsadit na oživení prostoru výsadbou zeleně a vytvořením květinových prostranství. Propojením se sportovním areálem vznikl prostor pro sportovně rekreační aktivity a rozmanité plochy pro podporu biodiversity. Vytvořená plocha volně navazuje
na volnou krajinu.

Projekt spočíval v úpravě terénu, výsadbu stromového patra plnícího funkci větrolamu, výsadby keřů a medonosných květin pro hmyz a ptactvo, v neposlední řadě byly voleny profily a plochy s funkcí zadržení maximálního množství vody zadržení eventuálních splachů ornice ze zemědělsky využívaných ploch. V kulturně společenské rovině projekt musel počítat s umístěním herních a sportovních prvků v území.

Původní stav

V minulosti byla plocha součástí volně navazující krajiny na pomezí intravilánu a extravilánu obce. S rozrůstající se výstavbou a po vzniku liniové stavby rodinných domů, vznikl mezi zástavbou a sportovištěm prostor, který zůstal nevyužit.

Průběh realizace

V návaznosti na nový stav lokality byl vytvořen tým, který navrhnul funkční začlenění zeleně a sportovní infrastruktury do tohoto území. Po dokončení přípravy a dokumentace, byl celý proces naplánován do 2 etap. V první fázi byly provedeny terénní úpravy a vysázena většina stromů a keřů. Součástí výsadby je i lípa vysazená k výročí 17. listopadu. Následně byla instalována sportovní infrastruktura a dokončeny mlatové cesty a chodníčky. Byly dokončeny i lokální dosevy nezelených ploch. Celý projekt byl uskutečněn v průběhu 2 let. Bylo vysazeno celkem 82 stromů, 150 keřů, 450 m² keřových záhonů, 150 m² trvalkových záhonů a upravena plocha o výměře 6 400 m².

EFekt opatření

Hlavním přínosem akce je zapojení do stávajících tras na území obce s využitím dalších výsadeb zeleně a zapojení keřových pater jako krytu a potravního zázemí pro ptactvo a hmyz. Již bylo zaznamenáno zapojení medonosných rostlin s návštěvami včel a výskyt motýlů a dalšího hmyzu (např. křižák pruhovaný) na trvalkových záhonech. Významný je jako prvek zadržování vody v návaznosti na plánovanou komplexní pozemkovou úpravu (polní cesta a malá vodní nádrž).

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?