Výsadba ovocných stromů v Běhařově

Obec Běhařov ve svém katastru využila volné plochy pozemků k výsadbě ovocných stromů. Cílem projektu bylo zvýšit množství extenzivně pěstovaných ovocných stromů pro komunitní využití a celkové zlepšení životního prostředí v obci.

Autor

Jindřich Kellner, starosta obce

Zhotovitel

Obec Běhařov

Investor

Obec Běhařov

Rok realizace

2021

cena projektu

38 840 Kč

100 % podpořeno ze Státního fondu Životní prostředí

Kontakt

Renata Chvojková

chvojkova@ecosupport.cz

Jindřich Kellner

starosta@beharov.cz

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Obec se rozhodla využít dosud nevyužívané pozemky ve svém vlastnictví k výsadbě ovocných stromů, zejména starých odrůd. Stromy byly vysázeny na území obce ve dvou lokalitách – v severní části "Na stráni" a v jižní části "U rybníčku". Pozemek Na stráni se nachází na mírném jižním svahu na okraji plánované zástavby a pozemky U rybníčku sousedí s malou vodní plochou a soukromými zahradami.

V severní lokalitě bylo vysázeno stromořadí v délce zhruba 40 m, které mimo jiné odcloňuje stávající fotovoltaickou elektrárnu od obydlené části obce.

Lokalita určená pro výsadbu v jižní části obce (U rybníčku) se nachází na mírně svažitém, na východ orientovaném pozemku. Zde výsadba ovocných stromů volně lemuje okraj pozemku a místní komunikaci.

Na obou místech bylo vysázeno celkem 40 ks ovocných stromů starých odrůd, převážně jabloně, slivoně a hrušně ve tvaru vysokokmenů a polokmenů.  

Původní stav

Nevyužívané pozemky ve vlastnictví obce Běhařov, které byly dosud udržovány pouze kosením.

Průběh realizace

Stromy byly na obou lokalitách vysázeny v průběhu října 2021 komunitním způsobem
a za odborného dozoru Ing. Josefa Vačkáře (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský).

EFekt opatření

Výše popsané lokality jsou využity pro extenzivní pěstování ovocných stromů v komunitním obecním společenství, a to převážně pro přímý konzum nebo drobné zpracování ovoce pro vlastní potřeby občanů obce. Kromě komunitního využití plodů ovocných stromů výsadba napomůže zvýšení biodiverzity v zastavěných částech obce a pozitivně ovlivní místní mikroklima.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?