Zlepšení stavu Evropsky významné lokality Kakejcov

Lokalita je přírodní památkou a zároveň evropsky významnou lokalitou (EVL), a to z důvodu ochrany čolka velkého.

Autor

Plzeňský kraj

Zhotovitel

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Investor

Plzeňský kraj

Rok realizace

2020

cena projektu

4 573 505 Kč

100% podpořeno z Operačního programu
Životní prostředí 2014-2020

Kontakt

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Obnova malé vodní nádrže v lesním komplexu v k.ú. Mešno, která je zároveň evropsky významnou lokalitou (EVL) a přírodní památkou.

Původní stav

Lokalita je tvořena malým lesním rybníkem, kulturní loukou a okrajem lesa. Rybník je zásobený vodou z hlavního odvodňovacího zařízení a je odvodňován bezejmenným potokem ústícím do Kábovského potoka, který je přítokem Kornatického potoka.

Postupem času se rybník zanesl nánosy, které byly porostlé bylinnou i dřevinnou vegetací. Ve vodném roce se zde voda vyskytovala pouze u výpustného zařízení a kolísala v závislosti na množství srážek a teplotě vzduchu. Důvodem byla destrukce rozdělovacího objektu a zanesení přívodní otevřené strouhy, což způsobilo, že veškerá voda rybník obtékala bezejmenným potokem.

Průběh realizace

Revitalizace spočívala v odstranění části organické hmoty naakumulované na dně rybníka, opravě hráze a výpustného zařízení, rozdělovacího objektu, obnovení přívodní strouhy a proředění náletových dřevin v okolí rybníka. Kácení dřevin bylo provedeno především na hrázi rybníka, která se z důvodů snížené provozní bezpečnosti kompletně opravila. Jednalo se především o stromy, které do budoucna mohou poškodit hráz a způsobit následné protržení hráze.

Další kácení bylo provedeno v litorální zóně, kde v důsledku absence vody došlo k masivnímu rozrůstání dřevin, které zrychlují zazemňování rybníka. Důležitým prvkem bylo vybudování rozdělovacího objektu na bezejmenném potoce, který zajistí dostatek vody v rybníce. Z důvodu eliminace zanesení rybníka sedimentem byly na přívodní strouze vybudovány přehrážky, které zachytí případný splach do rybníka.

EFekt opatření

Zásah obnovil původní rybník s trvalou vodní hladinou, kterou je možné díky novému výpustnímu objektu dle potřeby manipulovat. Tím je možné udržovat optimální úroveň hladiny pro rozmnožování předmětu ochrany EVL a PP Kakejcov i dalších druhů obojživelníků, v případě potřeby (např. zjištění nežádoucí rybí obsádky) je možné rybník i zcela vypustit.

Provedením odbahnění zároveň došlo k výraznému zvětšení retenční schopnosti lokality. Cílem opatření bylo stabilizovat vhodný biotop pro rozmnožování a vodní vývojovou fázi předmětu ochrany - čolek velký (Triturus cristatus).

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?