Regionální strategie adaptačních opatření Plzeňského kraje pro zadržení vody v krajině

Regionální strategie adaptačních opatření Plzeňského kraje pro zadržení vody v krajině (ReSAO) je strategický koncepční dokument, který má za úkol posoudit zranitelnost celého území Plzeňského kraje vůči klimatické změně a nastavit vhodné postupy adaptace krajiny na klimatickou změnu.

Autor

Zhotovitel

Hlavní řešitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. (Ing. Lukáš Vlček)

Ve spolupráci s

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (Ing. Petr Fučík, Ph.D)

Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta životního prostředí, (prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D)

České vysoké učení technické v Praze, fakulta stavební, (Ing. Martin Dočkal, Ph.D)

Investor

Plzeňský kraj

Rok Realizace

2021 - 2022

Cena projektu

893 760 Kč

Kontakt

Jakub Rataj 

jakub.rataj@plzensky-kraj.cz

Lukáš Vlček

vlcek@vrv.cz

Popis

Regionální strategie adaptačních opatření Plzeňského kraje pro zadržení vody v krajině (ReSAO) je strategický koncepční dokument, který má za úkol posoudit zranitelnost celého území Plzeňského kraje vůči klimatické změně a nastavit vhodné postupy adaptace krajiny na klimatickou změnu. Projekt ReSAO je pouze první etapou celého projektu na jejímž konci bylo vybráno 20 prioritních oblastí, které reprezentují hlavní problémy krajiny spojené s vodním režimem v ní. Tyto prioritní oblasti analyzuje z hlediska odtokových poměrů, charakteristik půd, krajinného pokryvu, ekosystémových služeb a dalších fenoménů spojených s vodou a klimatickou změnou, stejně tak jako s dostupností pozemků a proveditelností nápravných opatření. Regionální strategie navazuje na strategii národní a ta zase na strategii evropskou. Zároveň je předstupněm podrobných územních studií krajiny a návrhů v detailním měřítku.

původní stav

Prioritní oblasti

Základní prostorovou jednotkou strategie je povodí IV. řádu. Bohužel není technicky ani ekonomicky možné realizovat opatření na celém území kraje. Projekt proto vybírá takzvané prioritní oblasti (PO), kde je vhodné a účelné realizovat opatření primárně. Zároveň by mělo jít o oblasti s rozmanitým zastoupením zjištěných problémů, kde realizace navazujících pilotních projektů přinese co nejvyšší efekt a zlepšení znalostní základny.

Průběh realizace

Princip výběru prioritních oblastí

Základním nástrojem strategie pro výběr prioritních oblastí je multikriteriální analýza. Typickým výstupem by mělo být povodí IV. řádu zatížené řadou problémů,  zároveň by mělo jít o území s vysokým potenciálem k realizaci nápravných opatření
a potřebou řešení zjištěných problémů. Ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje byl potenciál ochoty obcí účastnit se projektů zjišťován formou dotazníkového šetření. Výstupy byly rovněž zpracovány do podoby hodnocených ukazatelů. 

Multikriteriální analýza pracovala s celkem 64 ukazateli. Po zpracování každého z nich pro celou vrstvu řešených povodí bylo vytvořeno bodové hodnocení, kdy součtem bodů
za všechny hodnocené ukazatele bylo dosaženo celkového pořadí, kde na jeho předních příčkách jsou umístěna povodí nejvíce zatížená problémy, s nejvyšším potenciálem
a potřebou k řešení cestou nápravných opatření. Pro budoucí práci s výstupy projektu
je možné vytvářet různá dílčí pořadí, například podle ohroženosti půdní erozí, potenciálu k infiltraci a podobně.

Pro podrobnější zpracování bylo vybráno 20 prioritních oblastí. Každá z nich byla dále analyzována za použití dostupných podkladů. Výstupem pro každou oblast je tak karta prioritní oblasti. Karty prioritních oblastí jsou účelným nástrojem pro prezentaci výstupů multikriteriální analýzy i celé strategie. Pro ještě podrobnější práci s výstupy projektu
je možné využít mapovou aplikaci, která umožňuje prohlížet základní vrstvy zobrazené
na mapách jednotlivých karet.

Více informací k projektu je uvedeno na webových stránkách Plzeňského kraje

Efekt opatření

Další Aktivity

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?