Územní studie krajiny obce Potvorov

V reakci na opakující se bleskové povodně nechal Plzeňský kraj zpracovat územní studii krajiny pro celé katastrální území obce Potvorov. Studie byla zaměřena zejména na řešení problému retence vody a zlepšení prostupnosti krajiny.

Autor

Zhotovitel

Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

In-Site: ateliér zahradního designu a krajinářské architektury

Investor

Plzeňský kraj

Rok Realizace

2020 — 2022

Cena projektu

478 000 Kč

Popis

Cílem územní studie krajiny s názvem Krajinářské úpravy území obce Potvorov s důrazem na řešení problému retence vody je důkladně poznat souvislosti přírodního a kulturního vývoje krajiny, popsat stávající hodnoty, analyzovat stav hydrologického režimu celého území, popsat současný způsob hospodaření v krajině a následně navrhnout opatření v krajině pro její lepší adaptaci na změny klimatu, včetně zajištění prostupnosti krajiny pro své obyvatele a návštěvníky a smysluplného a udržitelného hospodářského využití dotčeného území. Obec Potvorov se nachází v severní části Plzeňského kraje, rozsah zájmového území představuje katastrální území obce, tj. 623 ha.

Studii naleznete na stránkách Plzeňského kraje.

původní stav

Prioritní oblasti

Dlouhodobé narušení ekologické rovnováhy (nevhodné zemědělské hospodaření, zatrubnění toků, odvodnění krajiny) a tím snížená retenční schopnost krajiny, která má negativní dopad na dolní část toku Potvorovského potoka a na samotnou obec. Toto pilotní území bylo vybráno na základě opakovaného výskytu tzv. bleskových povodní v roce 2020.

Průběh realizace

Princip výběru prioritních oblastí

Efekt opatření

Zvýšení retenční schopnosti krajiny a ochrana před povodněmi, ale také ochrana půdy, podpora biodiverzity a celkově podpora ekosystémových funkcí krajiny.

Ochrana historické kulturní krajiny, rozvoj jejího genia loci, a také zvýšení její prostupnosti a posílení její obytné a rekreační funkce, zejména pro místní obyvatele.

Studie řešeného území se stala podkladem pro zpracování územního plánu obce, vypracování plánu společných zařízení pozemkových úprav, a také pro další rozhodování v území.

Krajinný plán ve formě územní studie krajiny patří mezi územně plánovací podklady. Ověřuje možnosti a podmínky změn v území, slouží jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn, a je podkladem pro rozhodování v území.

Další Aktivity

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?