Územní studie povodí Úhlavy od Bezděkova po Klatovy

Územní studie povodí Úhlavy od Bezděkova po Klatovy je druhou dokončenou komplexní studií povodí IV. řádu na území Plzeňského kraje pod hlavičkou projektu Zdravá krajina.

Autor

Plzeňský kraj

Zhotovitel

Atregia, s. r. o.

EKOTOXA, s. r. o.

Investor

Plzeňský kraj

Rok Realizace

2024

Cena projektu

711 480 Kč

Kontakt

Ing. Jakub Rataj

jakub.rataj@plzensky-kraj.cz

Ing. Barbora Májková

barbora.majkova@atregia.cz

Popis

V roce 2022 Plzeňský kraj dokončil Regionální strategii adaptačních opatření Plzeňského kraje pro zadržení vody v krajině (ReSAO). V tomto koncepčním dokumentu bylo pomocí komplexní analýzy vytipováno prvních 20 oblastí, kterými se nyní kraj zabývá z bližšího pohledu. Tyto takzvané „prioritní oblasti“ zaujímají plochy malých povodí IV. řádu. To jsou území o rozloze přibližně od 8 do 35 km², z nichž je všechna srážková voda odváděna jedním vodním tokem. Důvodem pro zaměření na malá povodí místo katastrálních území obcí bylo to, že jen tak je možné řešit problémy komplexně v ucelených povodích. Tedy tam, kde to z hlediska krajiny dává největší smysl. Druhou prioritní oblastí, v níž se začala zpracovávat komplexní krajinná studie, byla od jara roku 2023 Úhlava od Bezděkova po Klatovy.

původní stav

Prioritní oblasti

Krajina v podhůří Šumavy mezi Klatovy a Bezděkovem byla v historii přetvořena. V období intenzifikace zemědělství zde zanikla menší pole a došlo k jejich sloučení ve velké půdní bloky. Část historických cest s doprovodnou zelení byla zrušena. Meze osázené stromy vedoucí napříč svahy byly rozorány. Tím z krajiny zmizely prvky, chránící ji před vodní erozí a zajišťující zachování biodiverzity. Nejvýraznějším problémem ve sledované oblasti je především neschopnost krajiny správně pracovat s vodou - tedy zadržet ji v době, kdy je jí díky prudkým dešťům dostatek a pomalu ji využívat v sušších obdobích. To jde ruku v ruce s nebezpečím vodní eroze, které hrozí při silných deštích. Naopak největší hodnotou, které je třeba si vážit a dále s ní pracovat, je niva Úhlavy. Místní obyvatelé vnímají, že je pro ně okolí řeky špatně přístupné a bylo by vhodné potenciál řeky lépe využít.

Průběh realizace

Princip výběru prioritních oblastí

Územní studie v Prioritní oblasti 2 byla zpracovávána od dubna 2023 do dubna 2024. Hlavním zpracovatelem byla společnost Atregia, s. r. o. ve spolupráci s f. EKOTOXA, s. r. o. V úvodní části prací proběhl sběr a vyhodnocování všech dostupných podkladů, dotazníkové šetření mezi místními obyvateli a terénní průzkum. Ze všech shromážděných informací zpracovatel sestavil analytickou část studie. V navazující - návrhové části studie jsou pak obsažena opatření, která napomohou řešení problémů, zjištěných v analýze. Obě části studie byly představeny v dotčených obcích. Tato jednání byla veřejná, mohl se na ně tedy dostavit kdokoliv z obyvatel a poskytnout zpracovateli své připomínky.

Dokončením studie činnost týmu Zdravé krajiny v prioritních oblastech nekončí. Samotná opatření je potřeba fyzicky v krajině zrealizovat. Tato navržená adaptační opatření se mají nacházet jak na pozemcích ve vlastnictví obcí a dalších institucí, tak i na soukromé půdě. Subjektům, které budou mít zájem o realizaci opatření, bude Plzeňský kraj dále nápomocen. V současné době zde již funguje poradenský tým. Jeho úkolem je předávat zájemcům o tvorbu opatření v prioritních oblastech všechny důležité informace. Například jaká povolení je pro konkrétní projekt nutné si obstarat, z jakých zdrojů je možno opatření financovat, nebo třeba se kterými odborníky na ochranu přírody je dobré záměr zkonzultovat.

Efekt opatření

Podoba navržených opatření je různorodá. U zemědělské půdy jsou důležitá opatření na ochranu před erozí a podporu zasakování srážkové vody. Toho jde docílit například mezemi nebo průlehy, ale také celkovou změnou způsobu hospodaření – takzvanými agrotechnickými a organizačními opatřeními. Pro obec Bezděkov je například důležité opatření, které pomůže ochránit nově naplánovanou výstavbu rodinných domů před splachy z pole nad obcí.

Na vodních tocích jsou navrženy revitalizace v minulosti narovnaných koryt. Pro zadržení vody mohou na vhodných místech posloužit tůně, nebo například přehrázky v odvodňovacích příkopech, kterých se na území nachází velké množství. Velkým pomocníkem pro přizpůsobení se změně klimatu je dostatek zeleně. U nově navržených cest, které budou sloužit místním obyvatelům k procházkám do krajiny, jsou umístěny výsadby ovocných i dalších listnatých stromů. Ty pomohou v ochraně půdy před větrnou erozí, poskytnou kolemjdoucím stín a živočichům úkryt i potravu.

Hotová studie je k dispozici na webových stránkách Plzeňského kraje.

Další Aktivity

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?