Studie odtokových poměrů pro městys Chodová planá

V souvislosti s aktivitou Zdravá krajina Plzeňský kraj neřeší pouze vlastní krajinné studie, navazující na Regionální strategii adaptačních opatření Plzeňského kraje pro zadržení vody v krajině. Ve spolupráci s povodím Vltavy, s. p. se soustředíme také na kvalitu vod.

Autor

Městys Chodová Planá

Zhotovitel

SWECO, s. r. o.

Investor

Plzeňský kraj

Městys Chodová Planá

Rok Realizace

2023

Cena projektu

590 000 Kč bez DPH

Kontakt

Ing. Marie Vonešová

vonesova@chodovaplana.cz

Popis

Je nezbytné, aby nás klimatická změna přivedla k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou. Na každý metr čtvereční Plzeňského kraje spadne v průměru 500 až 600 litrů vody ročně, na Šumavě ještě více. Potíží je, že s touto vodou zatím příliš neumíme hospodařit - jak ve volné krajině, tak ani v obcích. Během deště voda rychle stéká po plochách střech, chodníků, silnic či parkovišť do kanalizace. Tím přicházíme o vodu důležitou pro vegetaci, a zároveň o výkonné chlazení městského prostoru. Voda je totiž jediné klimatizační médium, které krajina, včetně té městské, má. Problémem je, že ve městech je s dešťovou vodou nakládáno často nevhodně.

původní stav

Prioritní oblasti

Ve většině měst a obcí se nachází tzv. jednotná kanalizace, kdy jsou běžné splašky odváděny na čistírnu odpadních vod stejným potrubím, jako vody dešťové. Během deště by se ale kanalizace snadno přehltila a příval dešťové vody by zaplavil také čistírnu. Z tohoto důvodu se na kanalizaci nachází speciální komory, na nichž se přebytečná voda „odlehčí“. To znamená, že se směs dešťové vody, splašků a zvířených usazenin z kanalizace bez jakéhokoliv čištění pustí přes tyto odlehčovací komory přímo do řeky, potoka, případně rybníka. Na území města Plzeň se nachází přibližně devadesát odlehčovacích výustí, u menších obcí je jich méně. S odlehčovanými odpadními vodami se do povrchových vod za deště dostávají velmi vysoká množství nejrůznějšího znečištění. Jsou to například vlhčené ubrousky a další pevné odpady, organické látky, živiny, bakterie a viry, zbytky léčiv nebo čisticích prostředků a mnoho dalšího. Ve vodních nádržích toto znečištění způsobuje přemnožení sinic a na tocích ohrožuje vodní organismy.

Znečištění, které přichází do našich vod, je v současnosti jedním z nejzávažnějších problémů ve vodním hospodářství. V Plzeňském kraji je tento problém velmi viditelný na nádrži Hracholusky. Zde je letní výskyt sinic způsoben z velké části odlehčovacími komorami, nacházejícími se na tocích, které do Hracholusek vtékají. Zasažena znečištěním je ale také většina ostatních povrchových vod v kraji.

Průběh realizace

Princip výběru prioritních oblastí

Na problém špatné kvalityvody vnádrži Hracholusky se jako jeden zprvních vnašem krajirozhodl zareagovat městys Chodová Planá. Ten za podpory Plzeňského kraje nechalvypracovat Studii odtokových poměrů proměstys Chodová Planá. Odtoková studie, zpracovaná firmou SWECO, a. s., sloužíkidentifikaci zranitelných a rizikových míst a knávrhu opatření,která by měla vyřešit zhoršené vsakování dešťové vody a přetížení jednotnékanalizace. Navržená opatření pomohou využít srážkové vody vmístě jejichvniku nebo na zastavěném území obce či města a poslouží zde také ke zmírnění škodlivé půdní eroze. Odtoková studie městyse Chodová Planá byla dokončena a předána vprůběhuletošního listopadu.

Efekt opatření

Studie řeší na dvanácti lokalitách opatření na zachycení, využití a vsak srážkových vod jak v zastavěné části obce, tak v jejím okolí. Jedním z opatření vyplývajících z odtokové studie je například pás lučních porostů v lokalitě U Dubu. Ten bude doplněný o liniovou výsadbu vhodných dřevin, mez a cestu pro pěší a cyklisty. Mez bude sloužit k zachytávání nadlimitního odtoku vody z výše situovaných polí a ke snížení rizika zaplavení nové zástavby splachem ornice. Zároveň opatření slouží k udržení vody tam, kam patří. Na pozemcích, kde voda dopadla, se bude moci zasáknout a dotovat podzemní vody. Dále toto komplexní opatření zabrání odnosu úrodné půdy z polí. Zatraktivnění místa a jeho lepší volnočasové využití je příjemným a velmi hodnotným bonusem pro obyvatele Chodové Plané.

Celou finální verzi studie je možné stáhnout na webových stránkách Plzeňského kraje: Plzeňský kraj (plzensky-kraj.cz)

Další Aktivity

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?