Územní studie povodí Radbuzy od Dobřan po vzdutí nádrže České údolí

Územní studie povodí Radbuzy od Dobřan po vzdutí nádrže České údolí je první dokončenou komplexní studií povodí IV. řádu na území Plzeňského kraje pod hlavičkou projektu Zdravá krajina.

Autor

Plzeňský kraj

Zhotovitel

Sweco, s. r. o.

Investor

Plzeňský kraj

Rok Realizace

2024

Cena projektu

992 200 Kč vč. 21% DPH

Kontakt

Ing. Jakub Rataj

jakub.rataj@plzensky-kraj.cz

Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, PhD.

premysl.krejcirik@gmail.com

Popis

V roce 2022 Plzeňský kraj dokončil Regionální strategii adaptačních opatření Plzeňského kraje pro zadržení vody v krajině (ReSAO). V tomto koncepčním dokumentu bylo pomocí komplexní analýzy vytipováno prvních 20 oblastí, kterými se nyní kraj zabývá z bližšího pohledu. Tyto takzvané „prioritní oblasti“ zaujímají plochy malých povodí IV. řádu. To jsou území o rozloze přibližně od 8 do 35 km², z nichž je všechna srážková voda odváděna jedním vodním tokem. Důvodem pro zaměření na malá povodí místo katastrálních území obcí bylo to, že jen tak je možné řešit problémy komplexně v ucelených povodích. Tedy tam, kde to z hlediska krajiny dává největší smysl. První prioritní oblastí, v níž se začala zpracovávat komplexní krajinná studie, byla od podzimu roku 2022 Radbuza od Dobřan po vzdutí nádrže České údolí.

původní stav

Prioritní oblasti

Krajina kolem Dobřan, Lhoty a Litic, tedy obcí, jejichž části území tato studie řeší, byla v historii přetvořena. V období intenzifikace zemědělství zde zanikla menší pole a došlo k jejich sloučení ve velké půdní bloky. Podstatná část historických cest s doprovodnou zelení byla zrušena. Meze osázené stromy vedoucí napříč svahy byly rozorány. Tím z krajiny zmizely prvky, chránící ji před vodní erozí a zajišťující zachování biodiverzity.

Nejvýraznějším problémem ve sledované oblasti je především neschopnost krajiny správně pracovat s vodou - tedy zadržet ji v době, kdy je jí díky prudkým dešťům dostatek a pomalu ji využívat v sušších obdobích. To se výrazně ukázalo na příkladu zemědělské půdy mezi vrchem Hujáb a Dobřany. Tady během prací na studii a těsně po jejím dokončení došlo během intenzivních dešťů k povodňovým událostem. Voda z dlouhého svahu se společně s bahnem dostala až k nově postaveným rodinným domům. Obyvatelé obcí si často uvědomí, že v krajině je problém až ve chvíli, kdy se jim voda dostane blízko jejich obydlí. Jen málo z nich přitom vnímá, že takovéto erozní události se odehrávají v celé krajině. Nejen tam, kde jsou obydlí, totiž dochází k odnosu zemědělské půdy během dešťů.

Průběh realizace

Princip výběru prioritních oblastí

Územní studie v Prioritní oblasti 1 byla zpracovávána od října 2022 do dubna 2024. Hlavním zpracovatelem byla společnost SWECO, s. r. o. V úvodní části prací proběhl sběr a vyhodnocování všech dostupných podkladů, dotazníkové šetření mezi místními obyvateli a terénní průzkum. Ze všech shromážděných informací zpracovatel sestavil analytickou část studie. V navazující - návrhové části studie jsou pak obsažena opatření, která napomohou řešení problémů, zjištěných v analýze. Obě části studie byly představeny v dotčených obcích. Tato jednání byla veřejná, mohl se na ně tedy dostavit kdokoliv z obyvatel a poskytnout zpracovateli své připomínky.

Dokončením studie činnost týmu Zdravé krajiny v prioritních oblastech nekončí. Samotná opatření je potřeba fyzicky v krajině zrealizovat. Tato navržená adaptační opatření se mají nacházet jak na pozemcích ve vlastnictví obcí a dalších institucí, tak i na soukromé půdě. Subjektům, které budou mít zájem o realizaci opatření, bude Plzeňský kraj dále nápomocen. V současné době zde již funguje poradenský tým. Jeho úkolem je předávat zájemcům o tvorbu opatření v prioritních oblastech všechny důležité informace. Například jaká povolení je pro konkrétní projekt nutné si obstarat, z jakých zdrojů je možno opatření financovat, nebo třeba se kterými odborníky na ochranu přírody je dobré záměr zkonzultovat.

Efekt opatření

Podoba navržených opatření je různorodá. U zemědělské půdy jsou důležitá opatření na ochranu před erozí a podporu zasakování srážkové vody. Toho jde docílit například mezemi nebo průlehy, ale také celkovou změnou způsobu hospodaření – takzvanými agrotechnickými a organizačními opatřeními. Na vodních tocích se jedná například o revitalizace v minulosti narovnaných koryt. Pro zadržení vody mohou na vhodných místech posloužit tůně. Velkým pomocníkem pro přizpůsobení se změně klimatu je dostatek zeleně. U nově navržených cest, které budou sloužit místním obyvatelům k procházkám do krajiny, jsou umístěny výsadby ovocných i dalších listnatých stromů. Ty pomohou v ochraně půdy před větrnou erozí, poskytnou kolemjdoucím stín a živočichům úkryt i potravu.

Celou studii si můžete stáhnout na portálu Plzeňského kraje.

Další Aktivity

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?