Jakostní studie Hracholusky

Studie, jejímž cílem je dlouhodobé zlepšení jakosti vod nejen ve vodní nádrži Hracholusky, ale i v celém jejím povodí.

Autor

Ing. Lukáš Vlček

Ing. Pavel Tachecí, Ph.D.

Zhotovitel

Sdružení společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. a DHI a.s.

Investor

Plzeňský kraj

Rok Realizace

2017 — 2018

Cena projektu

2 000 000 Kč

Kontakt

Více informací o projektu naleznete na Plzeňský kraj (plzensky-kraj.cz)

Popis

Cílem Studie na zlepšení jakosti vod na vodním díle Hracholusky bylo vyhodnocení všech dostupných informací s cílem zhodnotit vliv významných zdrojů živin (zejména sloučenin fosforu) nacházejících se v povodí nádrže Hracholusky, posoudit jejich významnosti
a sestavit jakostní model za použití softwaru MIKE – BASIN 2009. Úkolem modelu bylo ukázat simulovaný dopad navržených opatření. Samotným výstupem pak byl výčet opatření, včetně odhadu jejich účinnosti. Celkem bylo doporučeno k realizaci 174 opatření. Výsledný soubor navržených opatření byl s ohledem na jejich význam rozdělen do tří etap.

Více informace o Studii naleznete zde a zároveň se tomuto tématu věnuje i náš pořad Ekologika.

původní stav

Prioritní oblasti

Vlivem dlouhodobého vnosu živin do nádrže dochází v průběhu letních měsíců
k masivnímu rozvoji sinic a řas (tzv. vodního květu), čímž je velmi omezeno rekreační využití nádrže. Zdrojem živin, zejména sloučenin fosforu, jsou především komunální zdroje, tj. nedostatečné čištění odpadních vod, vypouštění nečištěných odpadních vod, apod.

Průběh realizace

Princip výběru prioritních oblastí

Efekt opatření

Postupnou realizací opatření v celém povodí by mělo dojít k omezení vnosu živin do nádrže a tím k omezení negativních projevů ve vazbě na zhoršenou jakost vody.

Zlepšení rekreačního potenciálu nádrže a na něj navázané infrastruktury.

Postupná modernizace stávajících čistíren odpadních vod, budování nové infrastruktury ve městech a obcích – výstavba a obnova stokové sítě, čistíren odpadních vod, zlepšení funkčnosti stávajících odlehčovacích komor na jednotných kanalizačních systémech, dále pak zlepšení hospodaření na rybnících, revitalizace či renaturace dílčích toků či jejich úseků, apod.  

Další Aktivity

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?