Komplexní opatření ve Střeziměři

Ve Střeziměři na Klatovsku bylo vybudováno opatření s několika funkcemi, které má za úkol ochránit blízkou obec před přívalovými povodněmi a zároveň částečně pomoci zabránit erozi půdy. Opatření vzniklo na základě komplexních pozemkových úprav.

Autor

Státní pozemkový úřad

Obec Střeziměř

Zhotovitel

stavební část – Lesní stavby s. r. o., Nýrsko

výsadba - Technické služby města Klatov,
p. o.

Investor

stavební část – Státní zemědělský intervenční fond – Program rozvoje venkova

výsadba - Nadace Partnerství

Rok realizace

2017 stavební opatření, 2021 výsadba

cena projektu

stavební část opatření včetně projektové dokumentace: 6 945 367 Kč

výsadba: 60 631 Kč

Kontakt

Mgr. Renata Chvojková

rchvojkova@mukt.cz

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

V obci Střeziměř u Klatov bylo potřeba vybudovat komplexní opatření. Důvodem byla nutnost ochrany obce před povodněmi a souvisejícím splachem půdy z blízkého pole při přívalových deštích. Myšlenka těchto opatření vzešla z Protipovodňové studie zpracované v r. 2010.Na základě požadavků této studie byly roku 2015 Státním pozemkovým úřadem v Klatovech zpracovány Komplexní pozemkové úpravy, kde bylo stanoveno konkrétní umístění protierozních a protipovodňových opatření.

Původní stav

Dlouhý, svažitý, zemědělsky využívaný pozemek, lemovaný rovným korytem – strouhou bez zpomalujících prvků.

Průběh realizace

Došlo k rozdělení rozlehlého zemědělského půdního bloku, v němž byly technikou vybudovány dva průlehy. Ty vyúsťují do příkopů, odvádějících případné přívalové vody při velkých deštích. V místě vyústění průlehů bylo vybudováno kamenné pole pro zpomalení vody a přilehlou strouhu doplnily přehrázky technického charakteru. Poslední částí pozemkových úprav byla nově zbudovaná polní cesta. Opatření bylo následně v celé délce doplněno výsadbou ovocných stromů.

EFekt opatření

Zpomalení odtoku vody z lokality a zabránění erozi při přívalových deštích. Doprovodná výsadba napomáhá zvýšit biodiverzitu lokality.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?