Mokřadní biocentrum v obci Klášter u Nepomuka

V lokalitě nedaleko obce Klášter na jižním Plzeňsku byl vytvořen mokřadní biotop, který napomáhá zvýšení retenčního a akumulačního potenciálu krajiny. Zároveň zajišťuje rozvoj stanovišť živočichů a rostlin vázaných na vodu.

Autor

Josef Průcha

Zhotovitel

Investor

Josef Průcha

Rok realizace

2010 - 2011

cena projektu

3 547 385 Kč

90% dotace z Operačního programu
Životní prostředí 2007 - 2013

Kontakt

Zdeněk Myslík

zdenek.myslik@nature.cz

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

V lokalitě nedaleko obce Klášter u Nepomuka byl v prostoru původního napřímeného a výrazně zahloubeného potoka vybudován mokřadní biotop. Došlo k obnově přirozeného koryta drobného vodního toku a soustava vybudovaných tůní dala vzniknout přírodě blízkému vodnímu biotopu.

Původní stav

Napřímené, opevněné a zahloubené koryto, v jehož okolí se nacházely neobhospodařované, značně poškozené plochy. Podmáčená lokalita neumožňovala hospodářské využití.

Průběh realizace

V průběhu realizace bylo pod soutokem výpusti a bezpečnostního přelivu Trubského rybníka vybudováno sedm neprůtočných a jedna průtočná tůň. Hlubší tůň pod rybníkem slouží zároveň jako usazovací nádrž, která chrání soustavu tůní před zanášení sedimenty, a to zejména v obdobích vypouštění Trubského rybníka před výlovem.

EFekt opatření

Opatření pomáhá zadržování vody v krajině, zpomaluje její odtok a v neposlední řadě zvyšuje i akumulační potenciál krajiny při přívalových nebo extrémních srážkách. Ponechání lokality přirozenému vývoji umožnilo rozvoj stanovišť vhodných provodní
a na vodu vázané rostliny a živočichy.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?