Komplexní pozemkové úpravy Bolešiny

Obec Bolešiny je situována v blízkosti rozvodí vodotečí Úhlavy a Úslavy na úpatí Plánického hřebene a je ohrožována povrchovými odtoky z území nad obcí, proto idea protipovodňových opatření vznikla již před zahájením komplexních pozemkových úprav. Tehdejší starosta obce požádal Státní pozemkový úřad o zpracování komplexní pozemkové úpravy pro dané katastrální území a následně vybraný projektant KoPÚ navrhl v rámci plánu společných zařízení i vodohospodářská opatření, jejichž vlastní realizaci zajistil Státní pozemkový úřad, Pobočka Klatovy.

Autor

Obec Bolešiny

Zhotovitel

Lesní stavby, s.r.o.

Projektant:

NDCon s.r.o. Praha

Ing. Josef Zelenka

zodpovědný projektant Ing. Ladislav Němeček

Investor

Státní pozemkový úřad

Rok realizace

2021

cena projektu

16 398 349,75 Kč

částečně dotováno z dotačního titulu Program rozvoje a venkova

Kontakt

Libuše Špačková

l.spackova@spucr.cz

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

V rámci realizace komplexních pozemkových úprav a v nich navržených vodohospodářských opatření byly vybudovány objekty, které pomáhají efektivní retenci
a odvedení srážkových vod ze zájmového povodí. Zároveň pak umožňují snížení odtokové rychlosti z dílčího povodí a tím i zmenšení eroze půdy. Stavba současně přispívá k ochraně obce Bolešiny před velkou vodou.

Původní stav

Vlivem velkoplošného monokulturního obhospodařování půdy byl stav před návrhem opatření značně nestabilní. Při přívalových deštích bylo největším problémem zatápění pozemků pod stávající vodní nádrží a smyv ornice ze zemědělské půdy.

Průběh realizace

Stavba „Vodohospodářská opatření III v katastrálním území Bolešiny“ byla z důvodu možnosti rozdílného financování a rozdílného stavebního řízení rozdělena na samostatné stavební objekty:

SO 01 Rekonstrukce vodní nádrže VN 1

SO 02 Suchý poldr

SO 03 Tůně

SO 04 Přehrážky na toku

SO 05 Rekonstrukce cesty C 10 (objekt označen SO 101)

SO 06 Rekonstrukce cesty C 9 (objekt označen SO 101)

SO 07 Propustek P 10 a trubní odpad VO 3

Dokumentace jednotlivých stavebních objektů vycházela ze zpracovaného návrhu plánu společných zařízení a následné aktualizace v rámci Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bolešiny.

Od roku 2019 byly postupně realizovány jednotlivé stavební objekty a dokončení komplexních pozemkových úprav bylo realizováno v roce 2021.

Část stavby (SO 01, SO 04, SO 05 a SO 07) byla financována z dotačního titulu Program rozvoje a venkova a zbývající část z rozpočtu Státního pozemkového fondu.

EFekt opatření

Účelem navrhovaných vodohospodářských opatření je efektivní zadržování a odvedení srážkových vod ze zájmového povodí, zároveň pak snížení odtokové rychlosti z dílčího povodí a tím i zmenšení erozní činnosti. Stavba zároveň přispívá k ochraně obce Bolešiny před velkou vodou.

Díky vybudování polních cest došlo ke zlepšení prostupnosti krajiny. Byla zpřístupněna hráz vodní nádrže a poldru a navazující cesta zajistila dosažitelnost místní bažantnice.

Realizovaná opatření mají jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí, došlo ke zlepšení schopnosti krajiny zadržovat vodu a také zlepšení prostupnosti krajiny. Celkově se tak zvýšila ekologická stabilita území. Nezanedbatelná je i krajinotvorná funkce celého komplexu opatření.      

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?