Komplexní protipovodňové opatření v k.ú. Těchlovice u Stříbra

V minulosti docházelo k opakovaným záplavám zahrádkářských kolonií a severní části města Stříbro. Protipovodňová opatření na Těchlovickém potoce nyní pomáhají těmto událostem zabránit. Kromě revitalizovaného potoka, vodní nádrže a poldru v krajině přibylo také mnoho nových stromů, biokoridory a dvě polní cesty.

Autor

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov

Zhotovitel

COLAS CZ, a.s.

Investor

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov

Rok realizace

2021 - 2022

cena projektu

68 333 906,50Kč

Kontakt

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Protipovodňové opatření bylo navrženo jako ochrana před přívalovými povodněmi na Těchlovickém potoce ve městě Stříbro dle schváleného plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Těchlovice u Stříbra a k.ú. Stříbro, přesněji v jižní části obce Těchlovice směrem ke Stříbru.

Původní stav

V době srážek docházelo díky zatrubněnému toku Těchlovického potoka k opakovaným záplavám zahrádkářských kolonií a severní části města Stříbro.

Průběh realizace

V rámci realizace plánu společných zařízení vznikl soubor 8 stavebních objektů: odtrubněním a rozvlněním toku došlo k revitalizaci Těchlovického potoka, vznikly dvě polní cesty s doprovodnou zelení sloužící ke zpřístupnění pozemků, retenční průtočná nádrž, jejímž úkolem je zadržení přívalových odtoků srážkových vod, suchý poldr, dva lokální biokoridory a lokální biocentrum.

EFekt opatření

Vodní nádrž pomáhá zadržování vody v krajině a tím zlepšení místních hydrologických poměrů i zvýšení druhové rozmanitosti celé oblasti, a v neposlední řadě je estetickým a krajinotvorným prvkem. Suchý poldr slouží při přívalových srážkách k zadržení vody. Celý komplex opatření se stal příjemným vycházkovým cílem nejen místních obyvatel.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?