Obnova polní cesty Hora Sv. Václava

V minulosti spojovala obec Horu Svatého Václava a Šidlákov polní cesta, ta byla však zahrnuta a lokalita začala být zemědělsky využívána. Jediné spojení mezi obcemi od té doby poskytovala pouze silnice III. třídy. Díky iniciativě místních občanů byly části původní cesty objeveny a mohla být tak znovu obnovena.

Autor

Obec Hora Svatého Václava

Zhotovitel

realizace proběhla svépomocí obce a podíleli se na ní převážně občané

Investor

Obec Hora Svatého Václava

Rok realizace

2013

cena projektu

278 000 Kč

71% dotace z CHKO Český les

Kontakt

Obec Hora Svatého Václava 

ouhorasvvaclava@seznam.cz

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Projekt spočíval v obnově původní úvozové cesty mezi obcí Hora Sv. Václava a její místní částí Šidlákov, s doplněním výsadeb stromů a doprovodnými prvky (lavičky, odpočinková a vyhlídková místa).

Původní stav

Původní polní cesta mezi Horou Sv. Václava a Šidlákovem byla v minulosti zahrnuta a zcelena do velkých pastevních ploch státních statků. Až do realizace akce bylo celé území obehnáno elektrickým ohradníkem a propojení těchto lokalit bylo pouze po silnici III. třídy.

Průběh realizace

Na základě iniciativy občanů byly objeveny části původní úvozové cesty a obec začala s přípravou revitalizace cesty. Současně ve spolupráci s CHKO proběhla výsadba stromořadí. V průběhu realizace došlo k dohodě s hospodařícími subjekty, které vedlo ke zmenšení velikosti pastviny a likvidaci elektrického ohradníku v místě projektu. Samotná realizace trvala méně než jeden rok.

EFekt opatření

Hlavním přínosem obnovení cesty s výsadbou stromořadí bylo - zlepšení struktury krajiny, její zprůchodnění a pozitivní vliv na rozvoj flóry a fauny, zejména zvýšení biodiversity zejména s pro létající hmyz a ptáky. Doplňkově se podpořil cestovní ruchu v okolí obcí. Významným efektem je i sounáležitost místních obyvatel s projektem, neboť výsadby realizovali přímo občané obcí. Vzhledem k poskytnuté dotaci se obec zavázala k desetileté udržitelnosti a tak o 118 ks vysazených stromů pečuje obec i místní občané. Zároveň se starají o vytvořenou stezku pro pěší včetně odpočinkových míst.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?