Revitalizace lesního potoka Ženich

Mezi obcemi Nové Městečko a Hrad Nečtiny na severním Plzeňsku došlo k revitalizaci části lesního vodního toku, obnově historického rybníčku do podoby tůně a vybudování dalších lesních tůní podél vodního toku.

Autor

Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel

JIKELLSTAV, s.r.o.

Investor

Lesy ČR, s.p.

Rok realizace

2021

cena projektu

811 457 Kč

100% dotace z Operačního programu
Životní prostředí 2014 - 2020

Kontakt

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

V průběhu revitalizace části lesního potoka došlo k obnovení zazemněného historického lesního rybníka a jeho úpravě do podoby tůně. Zároveň byly v údolnici potoka vybudovány nové tůně a část potoka uvedena do přírodě blízké podoby.

Původní stav

V sevřeném údolí potoka se nacházel historický lesní rybník, zanesený sedimentem
a s nefunkční hrází, která propouštěla vodu. Část potoka v loučce pod lesem byla
v minulosti napřímená.

Průběh realizace

Pomocí techniky byl původní rybník přetvořen do podoby tůně, došlo k jeho částečnému odbahnění, k zatěsnění hráze a stabilizaci vodního přelivu. Podél vodního toku pod rybníkem byly vytvořeny další průtočné i neprůtočné tůně propojené přírodě blízkým korytem potoka.

EFekt opatření

Díky projektu byly vytvořeny vhodné biotopy pro druhy vázané na vodní prostředí(zejména obojživelníky) a celkově se zlepšila schopnost krajiny zadržovat vodu. Efekt zadržování vody v krajině se uplatní v období sucha, kdy je doplňována voda do okolí, i v období zvýšených srážek, kdy naopak je zde naopak voda zadržována a zpomalován její odtok.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?