Hrazení meliorací a tůně u Železné

Díky přehrazení melioračních kanálů a vytvoření několika tůní se zpomalil odtok vody z lužního lesa a dochází k potřebnému zamokření lokality.

Autor

Agentura ochrany přírody a krajiny

Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel

Miroslav Altmann

Investor

Lesy ČR

Rok realizace

2021

cena projektu

144 214 Kč

100% dotace z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny MŽP

Kontakt

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Pro zadržování vody v lesích a podporu tvorby biotopů bylo na přítoku potoka Železná vybudováno přehrazení meliorčních kanálů v lesích pomocí 13 přehrážek a dále v lokalitě došlo k vybudování 5 samostatných tůní.

Původní stav

Dříve podmáčená olšina byla historicky odvodněna pomocí hlubokých melioračních příkopů. Cílem tohoto zásahu bylo získání vhodné plochy pro pěstování lesa, především smrkové kultury. I přes desetiletí trvající odvodnění se v místě dochoval lužní les  - především olše, bříza a jasan.

Průběh realizace

Pomocí lehké mechanizace byly napříč melioračních příkopů vytvořeny přehrážky (dřevěné, zemní) do úrovně okolního terénu. Ve vybraných místech byly vytvořeny zemní tůně.

EFekt opatření

Tvorbou přehrážek došlo ke zpomalení odtoku vody z lužního lesa a tím dochází
k potřebnému zamokření celé lokality. Zároveň samotnými přehrážkami a vybudovanými tůněmi došlo k tvorbě drobných vodních ploch, které jsou vhodné pro rozmnožování např. chráněných obojživelníků. Dochází k zadržení vody v krajině, zároveň opatření plní protipovodňovou funkci a podporu druhové rozmanitosti.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?