Stromořadí u Milínova

Pro obnovení původních funkcí krajiny byla ve velmi intenzivně obhospodařované zemědělské krajině vytvořena nová zatravněná polní cesta. Podél cesty byly vysázeny různé druhy listnatých stromů.

Autor

Obec Milínov

Zhotovitel

Arbocom, s.r.o.

Investor

Obec Milínov

Rok realizace

2021

cena projektu

143 757 Kč

84% dotace z Programu péče o krajinu MŽP

Kontakt

Václava Švantnerová

vaclava.svantnerova@nature.cz

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Stromořadí u nově obnovené polní cesty za účelem rozčlenění intenzivně využívané zemědělské krajiny. Proběhla liniová výsadba listnatých a ovocných stromů u obce Milínov u Nezvěstic. Celkem bylo vysazeno 53 ks stromů - jabloně, hrušně, třešně, slivoně, javory, lípy, jeřáby.

Původní stav

Opatření bylo realizováno ve velmi intenzivně obhospodařované zemědělské krajině – 60 ha půdní blok orné půdy.

Průběh realizace

Došlo k vymezení polní cesty v katastru nemovitostí, následně pak k jejímu zatravnění a výsadby dřevin (stromořadí).  

EFekt opatření

Intenzivně využívaná orná půda byla rozčleněna nově obnovenou polní cestou a zároveň byly podél cesty vysázeny listnaté stromy. Výsledkem projektu je zlepšení krajinného rázu (estetiky krajiny) a protierozní ochrana. Vznikl tak přírodní prvek v zemědělské krajině pro volně žijící živočichy (biokoridor, hnízdění ptáků, potravní nabídka v podobě ovocných stromů) a také se tak krajina zpřístupnila pro místní obyvatele.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?