Alej podél původní polní cesty u Útušic

Účelem akce byla výsadba ovocných stromů (slivoně, jabloně, hrušně, třešně, višně) podél původní polní cesty a po hranici katastrálního území. Došlo tak k rozdělení velkého půdního bloku a zvýšila se schopnost zadržení vody v krajině.

Autor

Obec Útušice

Zhotovitel

výsadba byla realizována za pomoci místních občanů spolků

Investor

Obec Útušice

Rok realizace

2020

cena projektu

101 400 Kč

71% dotace z Plzeňského kraje

Kontakt

Obec Útušice
obec@utusice.cz

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Podél aleje vznikla stezka pro pěší, která je na jedné straně ukončena v Útušicích, na druhé straně navazuje na cestu pro pěší a cyklisty z Robčic do Litic. Stezka z Robčic do Litic vznikla v roce 2015 na místě původní úvozové cesty za pomoci místních občanů a cyklistů z Litic.

Cílem výsadby bylo rozdělení půdních bloků orné půdy na menší části. Tím se docílilo menší eroze půdy. Zároveň při přívalových deštích se zpomalí odtok vody, čímž se zvyšuje retenční schopnost této části krajiny.

Obec Útušice nechala zpracovat studii „Útušice- posouzení možnosti zadržení a hospodaření s vodami“. Výsadba stromů byla v souladu s výsledky této studie.

Původní stav

Díky velkému půdnímu bloku, a tak nedostatečnému zadržení vody v krajině, docházelo v minulosti k záplavám části obce.

Průběh realizace

Realizace akce trvala 2 týdny. Nejprve byly vytýčeny hranice pozemků geodetem, následně rozměřena místa pro výsadbu stromů, bagr poté připravil jámy na stromy. Samotná výsadba byla provedena během jednoho dne. Stromy, včetně oplocení proti okusu, zasadili občané Útušic a Robčic a členové SDH obou obcí v rámci brigády.

EFekt opatření

Rozdělením velkého půdního bloku se vytvořily podmínky pro omezení účinku eroze, zlepšily se podmínky pro volně žijící živočichy a benefitem je kladné přijetí místních občanů, kteří si vlastními silami vytvořili místo pro trávení volného času.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?