Výstavba tůní a obnova toku v Nemanicích

Obnova zaniklé průtočné nádrže, při níž byl vybudován biotop s vodními plochami a obtočným potokem. Celé opatření napomáhá zpomalení odtoku a zadržování vody v lokalitě a tvoří podmínky vhodné pro organismy vázané na vodní prostředí.

Autor

Jiří Sauer

Ing. Jitka Kovaříková (Mepos) - geodetická
a projekční kancelář

Zhotovitel

Ing. Oldřich Kovařík

Investor

Jiří Sauer

Rok realizace

2018

cena projektu

3 064 118 Kč

95% dotace z Operačnímu programu
Životní prostředí 2014 - 2020

Kontakt

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Cílem projektu byla obnova historické vodní nádrže s protrženou hrází, která zanikla krátce po druhé světové válce, a vytvoření nové neprůtočné tůně a obtočného koryta toku. K těmto objektům byly vybudovány potřebné technické prvky realizované pokud možno přírodě blízkým způsobem. Obě vzniklé vodní plochy – původní nádrž i nová tůň, mají charakter tůní, které pomohly k optimalizaci vodního režimu lokality.

O dalším hospodaření v Nemanické nivě byla také natočena Ekologika.

Původní stav

Původní průtočná nádrž, která zanikla v období druhé světové války protržením hráze. Okolí lokality bez významnější biologické hodnoty.

Průběh realizace

Byl obnoven původně průtočný rybníček. Pro jeho stabilitu a bezpečnost byl vybudován bezpečnostní přeliv, výústní objekt a další potřebné technické prvky. Vytvořeno bylo
i obtočné koryto potoka, které nyní tvoří prvek tekoucí vody a také umožňuje migraci vodních živočichů. Obtočné koryto toku neprochází přímo skrz nádrž, ale obtékáji, a bylo vybudováno přírodě blízkým způsobem.

V rámci akce došlo také k vybudování samostatné tůně bez přímého napájení vodou, kdy je tůň doplňována jen podzemní vodou, případně srážkami.  

Všechny vybudované prvky jsou řešeny tak, aby se co nejvíc blížily přírodě blízké formě, kdy jsou využívány především kamenné struktury.

EFekt opatření

Lokalita nyní vytváří biotopy stojaté i tekoucí vody, které umožňují migraci i útočiště různých vodních organismů. Již nyní je cca 0,5 km výše po proudu zaznamenáván výskyt raka kamenáče, našeho nejvzácnějšího a nejohroženějšího druhu raka.

Primárním záměrem projektu bylo zvýšení druhové rozmanitosti, avšak tato realizace přináší i další bonusy v podobě celkového zlepšení vodního režimu a zvýšené schopnosti zadržovat vodu v krajině.  

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?