Poldr na Mochtínském potoce

Mochtínský potok jako jeden z přítoků Drnového potoka v minulosti několikrát způsobil povodňovou vlnu s následky pro níže ležící město Klatovy a zejména jeho místní část Luby. Z tohoto důvodu byl na potoce nad obcí Luby vybudován polosuchý poldr pro zachycování přívalové vlny při extrémních srážkách.

Autor

Město Klatovy

Zhotovitel

PAS PLUS s.r.o. Křenice

Investor

Město Klatovy

Rok realizace

2014 - 2015

cena projektu

12 863 437 Kč

90% dotace z Operačního programu
Životní prostředí 2014 - 2020

Kontakt

Zdeněk Myslík

myslik@nature.cz

Libor Hošek

lihosek@mukt.cz

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Předmětem podpory byla výstavba polosuchého poldru na Mochtínském potoce
v katastrálních územích Sobětice u Klatov a Luby. V rámci realizace akce byla vybudována hráz poldru, přeliv a provedena úprava zátopy. Součástí výstavby byla revitalizace části toku Mochtínského potoka a vybudování tůní.

Původní stav

Kulturní louka a obhospodařovaná pole v okolí napřímeného toku Mochtínského potoka.

Průběh realizace

V průběhu realizace projektu byl vybudován poldr a částečně revitalizován vodní tok nad ním. Z důvodů dotačních podmínek byl snížen retenční prostor poldru pod 50 000 m2, celkový retenční objem je tedy 49 000 m3. Součástí projektu bylo vybudování hráze poldru včetně přelivu a úprava zátopy poldru. V zátopové části byla částečně obnovena původní trasa koryta Mochtínského potoka v délce 295 m a vybudováno 11 tůní.

Projekt byl podpořen z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 částkou pokrývající 90 % způsobilých výdajů.

EFekt opatření

Díky realizaci opatření dochází ke zpomalení povodňových průtoků. Stavba umožní přechodné zachycení povodňové vlny a posun jejího vrcholu, čímž dojde ke snížení kulminace povodně na Drnovém potoce v Klatovech. Vzniklý časový prostor umožní lepší přípravu obyvatel území situovaného pod poldrem na příchod povodně.

Mimo povodňové stavy je zde revitalizované koryto s doprovodnými tůněmi a výsadbou. Trvalá zátopa je mokřadním biotopem, který je vhodný pro život na vodu vázaných organismů, zejména obojživelníků a hmyzu.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?