Výsadba alejí na Chudenicku

Malebný kraj kolem Chudenic se snaží vedení obce ještě více zvelebit a přispět tak především k rozvoji biodiverzity, ochraně klimatu a celkovému zlepšení stavu krajiny.

Autor

Mgr. Marcel Bezděk, místostarosta městyse Chudenice

Ing. Jana Michálková, EKOPOD Ekologie podniku s.r.o.

Zhotovitel

ARBOCOM, s.r.o.

Investor

Městys Chudenice

Plzeňský kraj

Nadace ČEZ

AOPK ČR

Rok realizace

2022 - 2023

cena projektu

399 000 Kč

Kontakt

Mgr. Marcel Bezděk

bezdek@mestyschudenice.cz

Ing. Jana Michálková

ekopod@email.cz

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Na základě aktivního monitoringu přírodních stanovišť při zpracování Studie ochrany a využití krajiny Chudenicka v roce 2019 byly vybrány lokality k výsadbě dřevin. Nejvíce výsadeb proběhlo podél komunikací nižšího řádu, dále se novými stromy oddělily některé půdních monobloky a taktéž se přistoupilo k dosadbě chybějící zeleně ve stávajících alejích.

Městys Chudenice se bude nadále snažit o aktivní obnovu historických polních cest, sloužících ke zprůchodnění krajiny a funkčnímu pěšímu propojení katastrů ve svém správním obvodu, které chce dále provázet výsadbami vhodných dřevin.

Původní stav

Cestní lemy bez stromů, které v minulosti podlehly rozsáhlému kácení. Monokulturní půdní bloky, chybějící zeleň ve stávajících alejích. Dále chyběla zeleň u drobného sakrálního objektu a také u hrany lesního rybníka.

Průběh realizace

Bylo vysázeno celkem 303 ks stromů (230 ks ovocných stromů krajových odrůd – jabloně, třešně, hrušně, slivoně; 73 ks listnatých stromů – javory, jasany, duby, lípy, vrby). A to v takovéto formě:

·        3x oboustranná alej –náhrada historické výsadby

·        1x oboustranná alej –rozčlenění polní kultury

·        1x oboustranná alej –výsadba podél polní cesty

·        5x doplnění stávající zeleně

V případě výsadby podél místních pozemních komunikací byl projednán souhlas Správy a údržby silnic Plzeňského kraje. Ke každé jednotlivé výsadbě byl vytvořen a prokonzultován odborný projekt.

Na jednotlivé výsadby bylo zažádáno o financování ze třech různých zdrojů tak, aby se vzájemně nepřekrývaly – Plzeňský kraj, Nadace ČEZ, AOPK ČR. Nedílnou součást samozřejmě tvořila spoluúčast městyse Chudenice.

Stromy byly na první lokalitě vysázeny v listopadu 2021 a ostatní výsadby proběhly v mezi listopadem 2022 a únorem 2023 vybranou firmou za spolupráce městyse Chudenice.

EFekt opatření

·     zvýšení biodiverzity

·     krajinotvorný efekt

·     rozčlenění polních kultur

·     zprůchodnění katastru obce - možnost vycházek obyvatel do krajiny

·     zlepšení mikroklimatických poměrů v daných lokalitách

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?